+359 893 200 300
+359 895 500 700
info@cascadas.bg
Български
Търси
Всички
Complexes
Избери всички
Карта
banner
banner
banner
banner
Индивидуален договор за предоставяне на информационна услуга

Днес, ..................... год. в гр. Бургас, на основание ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ НА “Каскадас Мениджмънт” ООД (ОБЩИ УСЛОВИЯ), бе сключен настоящият договор между:
 

1. “Каскадас Мениджмънт” ООД със седалище и адрес на управление област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ул. Милин камък No 23, ап. офис 2, БУЛСТАТ 202944445, наричан по-долу за краткост ОПЕРАТОР


       и


2. ……………….. с адрес гр.Бургас, ……………………………………….., наричан за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.


    Чл.1 С настоящия Договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага, а ОПЕРАТОРЪТ приема да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ възмездно и в условията на трайни отношения, информационни услуги – достъп до  интернет мрежата в съответствие с “Общите условия”, които са неразделнa част от настоящия Договор.


Чл.2 ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да заплати следните такси:


 2.1 ................. лв. еднократна инсталационна такса представляваща цена за активиране на услугите, за които е сключен договора. Цената за активиране се заплаща за включване към МРЕЖАТА към момента на сключване на този договор и не се връща при прекратяването му;
 2.2 .................. лв. месечна абонаментна такса, срещу което получава свързване към мрежата на “Каскадас Мениджмънт” ООД и .................... входящо-изходящ трафик за достъп до Интернет по комутируем път.
Чл.3 Еднократната инсталационна такса се заплаща при инсталиране на услугата на адреса посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1 Месечната абонаментна такса  и всички други плащания се заплащат в офисите на “Каскадас Мениджмънт” ООД в срок до 10 число на текущия месец.
Чл.4 Настоящия договор се сключва за срок от 1/един/ месец, след изтичането на който автоматично става безсрочен, ако преди датата на изтичането му никоя от страните не уведоми другата за прекратяването му с 15 /петнадесет/ дневно писмено предизвестие.
Чл.5 Настоящия договор се сключи в два еднообразни екземпляра-по един за всяка страна.Оператор:                            Клиент:

За повече информация попълнете формуляра
Информация
Съгласен съм с Условия за ползване на cascadas.bg
Вход