+359 893 200 300
+359 895 500 700
info@cascadas.bg
Български
Търси
Всички
Complexes
Избери всички
Карта
banner
banner
banner
banner
В ход е обществено обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
От 3 до 17 октомври тази година е срокът за обществено обсъждане на един от най-важните за инвестиционното проектиране и строителството нормативен документ - Закона  за  изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ).  Проектозаконът е публикуван на сайта на Портала за обществени консултации към Министерския съвет (МС) www.strategy.bg, с възможност за изразяване на мнения и предложения. Предлаганите изменения и допълнения са в изпълнение на приетия с Решение на МС от 19.05.2016г., План за действие с мерки, адресирани към проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Основната цел на законопроекта е облекчаване на административните процедури и намаляване на административната тежест. Проектодокументът цели също в процеса на инвестиционно проектиране и строителство, да се повиши отговорността на общинските администрации и административния контрол върху тяхната дейност, както и отговорността на неправителствения сектор - проектантски браншови организации на архитектите и инженерите и фирми-консултанти.

Някои по-съществени промени в ЗИДЗУТ касаят въвеждането на изискване за поддържане от съответните администрации на публични регистри и публикуване на интернет страниците им на одобрени проекти на устройствените планове (УП)и въвеждането на непредвидени в действащите разпоредби, срокове за изпълнение на процедури по: съобщаване проектите на УП, действие на издадените разрешения за изработване и изменение на УП, одобряване на изменения във вече одобрени инвестиционни проекти (ИП). Според вносителя на законопроекта, тези промени ще ограничат възможните корупционни практики - недобросъвестно забавяне от общинските администрации на ИП или УП за отделни територии, както и вероятността включените в ИП поземлени имоти да остават с неизяснен устройствен статут  за неопределено време. Ако УП не е одобрен и влязъл в сила в срока на действие на разрешението за неговото изработване, собствениците на имоти ще могат да приложат предвижданията на действащия план, а образуваните и недовършени в определените срокове производства ще се прекратяват служебно.

Особено важно за строителния сектор е предвиденото изменение при категоризирането на строежите, което по действащата разпоредба е необосновано раздробено в шест категории и затруднява проектантите и възложителите при тяхното определяне. Затова се предлага обединяване на първите три категории строежи в една категория с еднакви изисквания по отношение на оценката на съответствието, строителния надзор, въвеждането в експлоатация и административния контрол. Останалите три категории строежи стават съответно втора, трета и четвърта със съответните изисквания към тях. Това ще подпомогне и улесни прилагането на ЗУТ, без да оказва влияние върху качеството на инвестиционните проекти и на строителството. В общественото обсъждане на ЗИДЗУД вече са се включили Асоциацията на професионалните озеленители в България, която предлага да се регламентира категоризация на озеленените площи, и Камарата на геодезистите в България, която предлага електронни копия на одобрените и удостоверени за вярност подробни устройствени планове, да се публикуват на сайта на съответната община.

Domaza - Недвижими имоти

По-стари новини
13/10/2016 09:52:31Изготвен е проект на нов международен стандарт за оценка на жилищните имоти
Британският Кралски институт на лицензираните консултанти по недвижими имоти (Royal Institution of Chartered Surveyors - RICS) представя на специалисти от този бранш проект на нов международен стандарт за оценка на жилищните имоти. Новият проект ще бъде универсален за прилагане в световен мащаб и ще предложи на играчит...
11/10/2016 09:27:01Предстоящи законодателни промени ще решават обществено значими проблеми с устройството и застрояването на Столичната община
На сайта на портала за обществени консултации www.strategy.bg е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на закона  за устройство и застрояване на Столична община, като срокът за публично обсъждане и изразяване на коментари и становища по проектодокумента  е до 17 октомври. Основната цел на предви...
11/10/2016 09:22:26Биоклиматичният дизайн - фактор за оптимамен комфорт и енергийна ефективност на сградите
Придържането на архитектурата към биоклиматичните принципи, чието прилагане увеличава икономиите на енергия, намалява текущите разходи и подобрява здравословния живот в помещенията и сградите, е традиционно, но особената популярност на понятието „биоклиматичен дизайн“ през последните години се дължи на пола...
10/10/2016 10:18:42Дългосрочните стратегии за обновяване на съществуващия сграден фонд като фактор в борбата с климатичните промени
Обновяването на съществуващия сграден фонд и повишаването на енергийната ефективност на сградите се превръщат във все по-важни фактори за постигане на целите, заложени в Парижкото споразумение за борба с климатичните промени, прието в края на 2015 година. Обсъждането на тези два фактори, значими и за постигането на евр...
10/10/2016 10:08:28Последни архитектурни трендове в интериорното оформление на жилището
След покупката на жилище - беспорно значим момент в живота на всеки човек, идва моментът за неговото обзавеждане и интериорно оформление, който освен с вълнение, е свързан и с доста време, търпение и колебания в стремежа за постигане на изискан интериор и превръщане на жилището в перфектен и уютен дом. Новите динамично...
Вход